Spørsmål og svar

Låntaker

Maksimal nedbetalingstid på lån via Perx er 5 år. Refinansierer du eksisterende lån, kan vi yte tilsvarende nedbetalingstid som det lån du refinansierer.

Din gjeldsinformasjon fra Gjeldsregisteret henter du her: https://www.gjeldsregisteret.com/pages/innsyn-i-egne-opplysninger
Last ned informasjonen som et PDF-dokument, og last opp dokumentet på «Min Side».

Ønsker du å låne hos Perx kan du låne fra kr 50 000 til kr 10 000 000.

Våre samarbeidende banker kan hjelpe deg ytterligere.

Det er kun mulig å søke lån gjennom Perx’ digitale plattform. Søknadsprosessen er enkel. Først identifiserer du deg med BankID. Så fyller du inn øvrig informasjon vi trenger for å få gjennomført vår kredittprosess. Til slutt bekrefter og signerer du lånetilbudet elektronisk ved bruk av BankID.

Det er individuell rentefastsettelse. Den nominelle renten du får avhenger av hvilken kredittscore som beregnes av kredittbyrået Experian. Våre nominelle renter er fra 4,5% til 7,9%

I gjennomsnitt tar det 5 dager fra godkjent søknad til lånet utbetales. Deretter tar det 2 – 3 dager før du har pengene på konto, eller til vi har gjennomført refinansiering av andre lån. Lånet ligger maksimalt ute i 14 dager på plattformen.

I gjennomsnitt ligger lånene 5 dager på plattformen før de er fylt opp. Lån som ikke er fylt opp innen 14 dager fjernes automatisk fra plattformen.

Ja, du kan når som helst innfri lånet. Du kan logge deg inn på «Min side» for å beregne det nøyaktige beløpet du skal innbetale.
For alle lån med løpetid på 12 måneder eller kortere, tatt opp etter mai 2021, må du betale renter for hele lånets løpetid.

Ja, selv om søknaden er godkjent og fylt opp på låneplattformen kan du velge å ikke akseptere lånet.

Perx formidler privatlån både med og uten sikkerhet. Lånet kan benyttes til refinansiering av andre lån, eller som et ordinært forbrukslån. Lånene er annuitetslån. Det vil si at samme beløp skal innbetales hver måned. Lån med sikkerhet er avdragsfrie ett års lån (noen ganger kan vi akseptere to års lån).

Alle som har norsk fødselsnummer, er over 21 år og bosatt i Norge kan søke om lån gjennom Perx. Og alle norske selskaper.

Etableringsgebyret brukes til å dekke kostnadene vi har til å drive selskapet. Etableringsgebyr fra 3%, som trekkes fra lånet før det utbetales, og gjør at vi kan formidle lån til svært lave renter. For deg betyr det lave månedlige lånekostnader.

Nei, långiver og låntaker er anonyme for hverandre.

Perx har en streng kredittpolicy for å beskytte låntakere og långivere. De vanligste årsaker til et avslag er din kredittscore fra Experian, en totalvurdering av din økonomiske situasjon samt dine øvrige låneforpliktelser.

Nei, forfallsdato kan ikke endres.

Nei, det er ikke mulig å endre månedlige terminbeløp, men du står fritt til å innbetale mer, og dermed nedbetale lånet over kortere tid.

Ja, lånene som formidles gjennom Perx er basert på en fast rente gjennom hele låneperioden.

Du finner informasjon om lånet ditt ved å logge deg inn på «Min Side».

Ja, på «Min Side» vil du kunne beregne deg fram til innfrielsesbeløpet.

Du kan kun søke om ett lån gjennom Perx. Ønsker du et høyere lånebeløp eller annen nedbetalingstid må du søke på nytt, slik at det nye lånet også innfrir det gamle. Søker du lån på eiendom kan vi dele opp lånet i flere mindre listinger på plattformen.

Ja, logg deg inn på «Min side». Her kan du endre dine kontaktopplysninger.

Ja, du har angrerett. Du må kontakte Perx’ kundeservice (kundeservice@perx.no) og melde fra. Tidsfristen for å benytte angreretten er 14 kalenderdager fra låneavtalen er inngått, eller fra den dagen du mottar vilkår og opplysninger i samsvar med Finansavtaleloven §48 og §51 b. Ved bruk av angreretten skal du uten unødig opphold, og senest 30 kalenderdager etter at melding er sendt, tilbakebetale lånebeløpet og betale nominelle renter som er påløpt fra lånet ble benyttet til lånebeløpet blir tilbakebetalt.

Du kan laste opp dokumentene ved å logge deg på «Min side». Der finner du også linker til Skatteetaten og Gjeldsregisteret for å få tilgang til dine dokumenter.

 

Långiver

  1. Vi ber deg om å svare på noen få spørsmål og fylle ut informasjon om deg selv.
  2. Du må identifisere deg ved bruk av BankID ved signering av långiveravtalen.

Ønsker du å registrere et selskap som investor må du først registrere deg selv, deretter selskapet. Dette for at vi kan sjekke at det er rett person som signerer for selskapet.

Perx har inngått samarbeid med ESPOS Norge som håndterer alle betalingstransaksjoner. På din egen bankutskrift vil det framkomme ESPOS Norge – ikke Perx Folkefinansiering.

Det er gratis å være långiver hos Perx!
Den renten låntaker betaler, er den renten du som investor får.

Alle privatpersoner over 16, og virksomheter (utenom selskaper med organisasjonsform NUF) kan investere i lån hos oss.
Mellom 16 og 18 år trenger vi fullmakt fra foreldre for å opprett en bruker.

Nei, långiver og låntaker er anonyme for hverandre.

Minste investeringsbeløp er kr 1 000.

Dersom et lån ikke fylles opp innen tidsfristen som normalt er 14 dager, slettes søknaden og investeringsbeløpet tilbakeføres din investeringskonto på plattformen.

Alle låntakere har individuell rente, basert på individuell risikoprofil. Jo større risiko du tar som investor, jo høyere blir avkastningen.

Vi rapporterer saldo på investert beløp og årets renteinntekter til Skatteetaten på samme måte som bankene gjør. Renteinntektene skattlegges på samme måte som andre kapitalinntekter i Norge.

Å låne ut penger vil alltid være forbundet med en viss risiko. For å redusere denne risikoen så mye som mulig har Perx en svært streng kredittpolicy. I tillegg til å kreve en høy score hos kredittbyrået Experian sjekker vi Gjeldsregisteret, både på søknadstidspunktet og før utbetaling av lånet. Vi innhenter også lønnsdokumentasjon og seneste skattemelding. I tillegg har Perx utviklet en kalkulator som beregner kundens disponible inntekt etter fratrekk av alle faste og variable kostnader. Kunder som får problemer med å betjene sine lån blir overført til vår inkassopartner, Lowell, som følger vanlige inkassorutiner overfor låntaker for å sikre innbetalinger over tid.
For lån gitt med sikkerhet i eiendom, må det til en korreksjon i eiendomsmarkedet før investeringen er i fare. Er lånet innenfor 50% av boligens verdi, må verdien halveres før investeringen kommer i fare.

Investorene har inngått en låneavtale direkte med låntaker og denne gjelder selv om Perx skulle gå konkurs. Ved en konkurs har Perx sikret videre drift av plattformen gjennom avtale med ESPOS Norge som administrerer alle våre betalingstransaksjoner.

Perx sender påminnelser fra dag 3 etter forfall. Dersom terminen er ubetalt 14 dager etter forfall, sendes det en purring med 14 dagers betalingsfrist. Betales det ikke innen fristen legges denne termin til neste terminvarsel. Samme purrerutine følges, og 14 dager etter forfall av termin 2 sendes oppsigelse av låneavtalen samt inkassovarsel. Utestående beløp blir oversendt til inkassopartner for inndrivelse.

Nei, med mindre lånet er sikret med pant i eiendom.

Når låntaker har tegnet en betalingsforsikring dekkes det månedlige terminbeløpet på lånet dersom låntaker blir arbeidsledig, permittert, langtidssykmeldt eller innlagt på sykehus. Alle låntakere er dødsrisikoforsikret av Perx. Denne forsikringen dekker hele den utestående lånebalansen.

Renter og avdrag utbetales direkte til din oppgjørskonto.

 

Forsikringer

Dersom du skulle miste jobben eller bli syk i en lengre periode, vil betalingsforsikring fra Perx gjøre din økonomiske situasjon litt enklere. Mange opplever redusert inntekt og økte utgifter som følge av sykdom, og de økonomiske konsekvensene kan bli store for etterlatte hvis ektefelle eller samboer faller fra. Med en betalingsforsikring dekkes ditt månedlige terminbeløp. Dekningsomfanget avhenger av om du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende.

Som låntaker er du kostnadsfritt dekket av en dødsrisikoforsikring sikret erstatning ved dødsfall slik at utestående balanse på lånet på dato for dødsfallet blir innfridd.

Dekker ufrivillig arbeidsledighet, permittering (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende) samt langvarig sykemelding og sykehusinnleggelse.

Forsikringen dekker månedlige terminbeløp på ditt lån dersom du blir arbeidsledig, permittert, langtidssykmeldt eller innlagt på sykehus. Ved død vil din utestående lånebalanse bli tilbakebetalt til långiverne i sin helhet.
Utløses ved 100 % arbeidsledighet eller permittering. Dekker månedlige renter og avdrag begrenset til maksimalt kr 13 000 per måned i maksimum 12 måneder per skadetilfelle, og totalt i 36 måneder.
• Kvalifiseringstid 90 dager
• Karensperiode 30 dager
Arbeidsuførhet (ved sykdom)
Utløses ved 100% sykmelding ved sykdom eller ulykke. Dekker månedlige renter og avdrag begrenset til maksimalt kr 13 000 per måned i maksimum 12 måneder per skadetilfelle, og totalt i 36 måneder.
• Kvalifiseringstid 30 dager
Karensperiode 30 dager

Sykehusinnleggelse (gjelder kun for selvstendig næringsdrivende)
Utløses ved sykehusinnleggelse, og dekker renter og avdrag begrenset til maksimalt 13 000 NOK i inntil 23 dager i forsikringsperioden.
• Kvalifiseringstid 30 dager
Karensperiode 7 dager

Kvalifiseringsperiode er den perioden som skal gå fra du kjøpte forsikringen og til du er berettiget til å rette et krav om erstatning. Karenstid er din egenandelsperiode, og dette er perioden som skal løpe fra du ble syk eller arbeidsledig og til den dato du kan begynne å motta erstatning.

Når du søker om lån vil du motta et tilbud hvor du kan krysse av om du ønsker betalingsforsikring eller ikke. Du må bekrefte at du har akseptert informasjon om helse og arbeidsforhold. Deretter signerer du lånetilbudet med BankID og forsikringen legges automatisk til ditt låneforhold.
Vilkår for å kjøpe forsikringen:
• Du er mellom 23 og 65 år
• Du er ikke kjent med eksisterende sykdom, eller tilstand som kan medføre arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse
• Du er fast ansatt i minimum 50 % stilling, og minimum 6 måneder sammenhengende ansettelse, eller er selvstendig næringsdrivende som ikke mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignende stønad eller erstatning. Forsikringsdekningen kan variere ut fra din jobbstatus
• Du er ikke kjent med, eller burde ha grunn til å regne med ufrivillig tap av arbeid
• Du har ikke mottatt personlig, betinget eller skriftlig varsel om nedbemanning, arbeidsledighet eller permittering fra din arbeidsgiver
Se fullstendig beskrivelse av vilkår

Forsikringen trer i kraft fra den datoen lånet blir utbetalt.

Premien for forsikringen beregnes utfra en prosentsats av lånets terminbeløp. Forsikringen koster 6,9% av lånets terminbeløp pr måned. Det betyr f.eks. at dersom terminbetalingen er 1.000 kr i månedlig terminbeløp, vil forsikringen koste deg kr 69,- i forsikringspremie pr måned.

Forsikringspremien er del av det månedlige terminbeløpet.

Premien inngår som del av terminbeløpet. Dersom terminen står ubetalt 14 dager etter terminforfall, sendes en betalingspåminnelse med purregebyr. 28 dager etter terminforfall sendes en ny betalingspåminnelse. Er to terminer forfalt, men ikke betalt etter purringer, sies lånet opp i sin helhet, og utestående beløp sendes til vår inkassopartner, Lowell, for inndrivelse. Forsikringen avsluttes ved oppsigelse av lånet og forsikringsdekningen bortfaller.

Du kan når som helst si opp forsikringen med 30 dagers varsel ved å sende en epost til kundeservice@perx.no. Dersom du sier opp forsikringen innen angrefristen får du tilbakeført eventuelt for mye innbetalt premie. Angrefristen er 30 dager etter bestilling.

Dersom du har nedbetalt lånet eller at lånet av andre grunner opphører, vil forsikringen bli avsluttet fra samme dag.

Fullstendige vilkår finner du her

Dersom du har spørsmål om forsikringen som du ikke finner svar på her,
kan du kontakte oss på 4585 9900 eller kundeservice@perx.no.

Ja, når erstatningen mottas skal du likevel fortsette å betale forsikringspremien i den perioden du mottar erstatning. Erstatningen som utbetales dekker premien, i og med at denne er del av terminbeløpet.

Erstatning utbetales fra forsikringsselskapet direkte til din lånekonto hos Perx.