Hvordan fungerer det?

Perx opererer en plattform hvor låntakere og långivere kan søke om eller investere i sikrede og usikrede lån til private, eiendomsutviklere og bedrifter.

Ved å kutte ut bankene som et fordyrende mellomledd, får låntakerne en lavere rente på sine lån, samtidig som långiverne får en god avkastning.

Vår tekniske løsning bygger på Sales Force med en crowdfunding-applikasjon benyttet av over 400 finansinstitusjoner globalt. Oppgjørsfunksjonen ivaretas av uavhengig tredjepart, Espos Norge, for å sikre trygg investering i lån gjennom Perx' plattform.

Perx er ingen bank, men registrert hos Finanstilsynet som låneformidler. Med en høy forventet avkastning skaper vi en attraktiv aktivaklasse for norske investorer, samtidig som også låntakerne får langt bedre vilkår.

Du kan lese mer om Perx her

Og mer om folkefinansiering her

Rente og avkastning

For å sette riktig rente på lån, benytter Perx tilsvarende løsning som bankene ved å innhente data fra Experian. I tillegg sjekker vi utskrift av Gjeldsregisteret, skattemelding og lønnsslipper. Vi har også utviklet vår egen kalkulator for beregning av disponibel inntekt.

Alle lån er med fast rente. Renten begynner å løpe når lånet er utbetalt. Låntaker må betale renter for løpetiden selv om lånet innfris tidligere.

Den rente låntaker betaler går uavkortet til långiver. Med lånerenter fra 7 til 13 % tilbyr vi en avkastning tilpasset investors risikoprofil.

Denne avkastningen er betydelig høyere enn mange andre aktivakategorier, for ikke å snakke om tradisjonelle bankinnskudd, som gir deg negativ avkastning på grunn av inflasjon.

I tillegg er avtale faste, noe som gjør at renter må betales for hele lånets løpetid selv om lånet innfris før tiden.

Perx er en av få plattformer som ikke tar betalt av långiver!

Trygghet og sikkerhet

Som en utfordrer i markedet er vi i Perx svært opptatt av at alle prosesser skal gå riktig for seg. Selv om vi ikke er en bank kan du være sikker på at våre rutiner er like trygge og grundige.

Våre rutiner ved opprettelse av nye kundeforhold er:

 • BankID brukes til legitimering og pålogging
 • Omfattende kredittsjekk som inkluderer kreditscore mottatt fra Experian, oppslag mot Gjeldsregisteret, sjekk av lønnshistorikk og skattemelding. Perx har i tillegg utviklet en egen kalkulator for beregning av disponibel inntekt for ytterligere å sikre at låntaker vil være i stand til å betjene lånet
 • Kontroll for hvitvasking og PEP (politisk eksponert person)
 • Gjeldsbrev og avtaler oppbevares digitalt hos tredjepart
 • Pantedokument oppbevares hos vår sikkerhetsagent Advokatfirma Gjerstad
 • Alle transaksjoner skjer gjennom en tredjepart, Espos Norge

Perx er underlagt strenge retningslinjer knyttet til personvern. Det betyr blant annet at vi aldri vil selge eller distribuere dine opplysninger til andre.

Perx er registrert hos Finanstilsynet og følger deres regelverk og retningslinjer for folkefinansiering.

Risiko

Som ved alle investeringer i renteprodukter vil det alltid være noe risiko for mislighold i porteføljen. Vi har derfor lagt opp til at investorer kan styre ønsket kredittrisiko og forventet avkastning ved å bygge opp en vektet portefølje.

Långiver ser ikke privatlåntakers navn, men alder, kjønn, landsdel, om låntaker eier/leier bolig, inntekt samt formål med lånet. De fleste lån er sikret med pant i eiendom.

Alle investeringer innebærer likevel en varierende risiko for tap. Kapital som lånes ut gjennom Perx er ikke et innskudd i bank, men lån til private og bedrifter, og følgelig ikke beskyttet av Bankenes Sikringsfond. Innestående på investors klientkonto er sikret av Bankenes Sikringsfond.

Kunder som får problemer med å betjene sine lån blir overført til vår inkassopartnere, Lowell og Zolva, som vil følge vanlige inkassorutiner overfor låntaker for å sikre innbetalinger over tid. Mens inkassosaken pågår påløper forsinkelsesrenter som settes hvert halvår av myndighetene. Rentesatsen fastsettes ved å tillegge 8 prosentpoeng til Norges Banks styringsrente og neste justering vil gjelde fra 1. juli.

Oppgjørsfunksjonen ivaretas av uavhengig tredjepart, Espos, for din sikkerhet. Skulle Perx gå konkurs har du fortsatt fordringen på låntaker i behold. Inndrivelse vil i så fall bli ivaretatt av Espos.

Velger du å investere i ett eller et fåtall lån, i stedet for å spre investeringene på flere lån, øker du risikoen for tap.

Som långiver må du være klar over hva risikoen med en investering gjennom Perx innebærer. Det er alltid du selv som må bedømme risikoen og fatte en investeringsbeslutning.

Slik reduserer vi risikoen

For å redusere risikoen gjør ulike tiltak.

 • For alle lånsøkere innhenter vi en kredittscore fra Experian, et av Europas ledende kredittforetak. Perx' strenge krav til kredittscore tilsier at kun 1/3 av lånesøkerne slippes videre til neste steg i prosessen etter å ha blitt kredittscoret
 • Vi avdekker låntakers betalingsdyktighet gjennom beregning av disponibel inntekt samt sjekker Gjeldsregisteret, skattemelding og tre siste lønnsslipper
 • For bedrifter gjennomfører vår partner Veridian Corporate AS en risikoanalyse av selskapene
 • Den faste renten til låntaker og långiver blir satt automatisk ut fra kriteriene nevnt over. Dette gir rett rente til rett risiko overfor både låntaker og långiver
 • Vi fasiliterer også lån med sikkerhet i eiendom
 • Ved vesentlig mislighold overfører Perx lånet til vår inkassopartner, Lowell, som er ansvarlig for gjennomføringen av inkassoprosessen med sikte på å drive inn den utestående gjelden over tid
 • Oppgjørsfunksjonen er håndtert av tredjepart, Espos. Ingen penger går igjennom Perx
 • Perx følger retningslinjene til Finanstilsynet gjeldende formidling av forbrukerkreditt

 

Mislighold

Selv om nordmenns betalingsmoral er høy og Perx har strenge kredittrutiner, vil det kunne skje at låntaker betaler terminbeløpet for sent eller ikke gjør opp for seg.

Ingen av de lån vi har finansiert siste to år er forøvrig misligholdt.

Etter implementeringen av Gjeldsregisteret juli 2019 er kun to lån misligholdt, og disse er under inndrivelse fra vår inkassopartner, Lowell.

Hva skjer hvis et lån misligholdes?

Alle nye lån som gis følges opp tett for å sikre at det blir etablert faste oppdrag i bank for trekk av terminbeløp.

Skulle derimot lånet bli vesentlig misligholdt vil det bli drevet inn av vår inkassopartner.

Inndriving og inkasso

Perx har etablerte rutiner som følges ved forsinket terminbetaling og mislighold:

 • Terminvarsel sendes syv dager før forfall
 • Dersom terminen står ubetalt 14 dager etter terminforfall, sendes en betalingspåminnelse med purregebyr, og vi kontakter låntaker
 • 28 dager etter terminforfall sendes en ny betalingspåminnelse og vi kontakter igjen låntaker, gjerne per telefon
 • Er to terminer forfalt, men ikke betalt etter purringer, sies lånet opp i sin helhet, og utestående beløp sendes til en av våre to inkassopartnere, Lowell og Zolva, for inndrivelse gjennom utlegg i lønn, trygd, eiendom mv.
 • Ved lån med sikkerhet i eiendom vil inkassoselskapet tilslutt ta ut tvangssalgsbegjæring eiendommen vi har sikret lånet i og tvangsrealisasjon iverksettes. Når realisasjon er gjennomført vil investorene få hovedstol, renter og forsinkelsesrenter (9,25%) tilbake uavkortet

Det er vi, på vegne av långiverfellesskapet, som håndterer samtlige prosesser etter at lånet er gått til inkasso.

Tap for långiver konstateres først når inkassopartner aktivt avslutter saken, uten at inndrivelse har ført frem.