Hvordan fungerer det?

Slik fungerer Perx

Perx opererer en plattform hvor låntakere og långivere kan søke om eller investere i sikrede og usikrede lån til private, eiendomsutviklere og bedrifter.

Ved å kutte ut bankene som et fordyrende mellomledd, får låntakerne en lavere rente på sine lån, samtidig som långiverne får en god avkastning.

For å sette riktig rente på lån, benytter Perx tilsvarende løsning som bankene ved å innhente data fra Experian. I tillegg sjekker vi utskrift av Gjeldsregisteret, skattemelding og lønnsslipper. Vi har også utviklet vår egen kalkulator for beregning av disponibel inntekt.

For selvstendig næringsdrivende gjør vi tilsvarende.

Vår tekniske løsning bygger på Sales Force med en crowdfunding-applikasjon benyttet av over 400 finansinstitusjoner globalt. Oppgjørsfunksjonen ivaretas av uavhengig tredjepart for å sikre trygg investering i lån gjennom Perx' plattform.

Som ved alle investeringer i renteprodukter vil det alltid være noe risiko for mislighold i porteføljen. Vi har derfor lagt opp til at investorer kan styre ønsket kredittrisiko og forventet avkastning ved å bygge opp en vektet portefølje. Långiver ser ikke privatlåntakers navn, men alder, kjønn, landsdel, om låntaker eier/leier bolig, inntekt samt formål med lånet. Om låntaker har tegnet kredittforsikring gjøres også kjent.

Alle lån er med fast rente.

Perx er ingen bank, men registrert hos Finanstilsynet som låneformidler. Med en høy forventet avkastning skaper vi en attraktiv aktivaklasse for norske investorer, samtidig som også låntakerne får langt bedre vilkår.

Du kan lese mer om Perx her

Og mer om folkefinansiering her

Trygghet og sikkerhet

Som en utfordrer i markedet er vi i Perx svært opptatt av at alle prosesser skal gå riktig for seg. Selv om vi ikke er en bank kan du være sikker på at våre rutiner er like trygge og grundige.

Våre rutiner ved opprettelse av nye kundeforhold er:

 • BankID brukes til legitimering og pålogging
 • Omfattende kredittsjekk som inkluderer kreditscore mottatt fra Experian, oppslag mot Gjeldsregisteret, sjekk av lønnshistorikk og skattemelding. Perx har i tillegg utviklet en egen kalkulator for beregning av disponibel inntekt for ytterligere å sikre at låntaker vil være i stand til å betjene lånet
 • Kontroll for hvitvasking og PEP (politisk eksponert person)
 • Gjeldsbrev og avtaler oppbevares digitalt hos tredjepart
 • Pantedokument oppbevares hos vår sikkerhetsagent Advokatfirma Gjerstad
 • Alle transaksjoner skjer gjennom en tredjepart
 • Perx er underlagt strenge retningslinjer knyttet til personvern. Det betyr blandt annet at vi aldri vil selge eller distribuere dine opplysninger til andre
 • Vi følger retningslinjene for folkefinansiering fra Finanstilsynet

Attraktiv avkastning

Den rente låntaker betaler går uavkortet til långiver. Med lånerenter fra 4,5 til 10 % tilbyr vi en avkastning tilpasset investors risikoprofil.

Denne avkastningen er betydelig høyere enn mange andre aktivakategorier, for ikke å snakke om tradisjonelle bankinnskudd, som gir deg negativ avkastning på grunn av inflasjon.

Perx er en av få plattformer som ikke tar betalt av långiver!

Risiko

Alle investeringer innebærer en varierende risiko for tap. Kapital som lånes ut gjennom Perx er ikke et innskudd i bank, men lån til private og bedrifter, og følgelig ikke beskyttet av Bankenes Sikringsfond.

Flere lån er sikret med pant i eiendom innenfor 85%.

Basert på grunnlagsdata mottatt fra Experian er sannsynligheten for mislighold på de lånene som formidles av Perx som vist i tabellen under:

 
Risikoklasse A B C
Sannsynlighet for mislighold 0,24 % 0,67 % 1,45 %

 

Kunder som får problemer med å betjene sine lån blir overført til vår inkassopartner, Lowell, som vil følge vanlige inkassorutiner overfor låntaker for å sikre innbetalinger over tid.

Oppgjørsfunksjonen ivaretas av uavhengig tredjepart, Espos, for din sikkerhet. Skulle Perx gå konkurs har du fortsatt fordringen på låntaker i behold. Inndrivelse vil i så fall bli ivaretatt av Espos.

Velger du å investere i ett eller et fåtall lån, i stedet for å spre investeringene på flere lån, øker du risikoen for tap.

Som långiver må du være klar over hva risikoen med en investering gjennom Perx innebærer. Det er alltid du selv som må bedømme risikoen og fatte en investeringsbeslutning.

Slik reduserer vi risikoen

For å redusere risikoen gjør ulike tiltak.

 • For alle lånsøkere innhenter vi en kredittscore fra Experian, et av Europas ledende kredittforetak. Perx' strenge krav til kredittscore tilsier at kun 1/3 av lånesøkerne slippes videre til neste steg i prosessen etter å ha blitt kredittscoret
 • Vi avdekker låntakers betalingsdyktighet gjennom beregning av disponibel inntekt samt sjekker Gjeldsregisteret, skattemelding og tre siste lønnsslipper
 • For bedrifter gjennomfører vår partner Veridian Corporate AS en risikoanalyse av selskapene
 • Den faste renten til låntaker og långiver blir satt automatisk ut fra kriteriene nevnt over. Dette gir rett rente til rett risiko overfor både låntaker og långiver
 • Vi fasiliterer også lån med sikkerhet i eiendom
 • Ved vesentlig mislighold overfører Perx lånet til vår inkassopartner, Lowell, som er ansvarlig for gjennomføringen av inkassoprosessen med sikte på å drive inn den utestående gjelden over tid
 • Alle låntakere får gratis dødsrisikoforsikring, og flere velger også å tegne en separat gjeldsforsikring
 • Oppgjørsfunksjonen er håndtert av tredjepart, Espos. Ingen penger går igjennom Perx
 • Perx følger retningslinjene til Finanstilsynet gjeldende formidling av forbrukerkreditt

Risiko

Risikoklasser

Lånsøkere som får tilbud om lån gjennom Perx inndeles i 3 risikoklasser. Tabellen under viser den faste nominelle renten i de ulike klassene.

 
Risikoklasse A B C
Nominell rente p.a. 4,50 % 6,50 % 7,90 %

Hva skjer når et lån misligholdes?

Selv om nordmenns betalingsmoral er høy og Perx har strenge kredittrutiner, vil det kunne skje at låntaker betaler terminbeløpet for sent eller ikke gjør opp for seg.

Skulle lånet bli vesentlig misligholdt vil det bli drevet inn av vår inkassopartner, Lowell.

Inndriving og inkasso - hva skjer når låntaker ikke betaler?

Perx har etablerte rutiner som følges ved forsinket terminbetaling og mislighold:

 • Terminvarsel sendes syv dager før forfall
 • Dersom terminen står ubetalt 14 dager etter terminforfall, sendes en betalingspåminnelse med purregebyr
 • 28 dager etter terminforfall sendes en ny betalingspåminnelse.
 • Er to terminer forfalt, men ikke betalt etter purringer,  sies lånet opp i sin helhet, og utestående beløp sendes til vår inkassopartner, Lowell, for inndrivelse

For lån med sikkerhet i eiendom vil tvangsrealisasjon iverksettes.

Tap for långiver konstateres først når inkassopartner aktivt avslutter saken, uten at inndrivelse har ført frem.