Dersom du skulle miste jobben eller bli syk i en lengre periode, vil betalingsforsikring fra Perx gjøre din økonomiske situasjon litt enklere. Mange opplever redusert inntekt og økte utgifter som følge av sykdom, og de økonomiske konsekvensene kan bli store for etterlatte hvis ektefelle eller samboer faller fra. Med en betalingsforsikring dekkes ditt månedlige terminbeløp. Dekningsomfanget avhenger av om du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende.

Som låntaker er du kostnadsfritt dekket av en dødsrisikoforsikring sikret erstatning ved dødsfall slik at utestående balanse på lånet på dato for dødsfallet blir innfridd.

Dekker ufrivillig arbeidsledighet, permittering (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende) samt langvarig sykemelding og sykehusinnleggelse.

Forsikringen dekker månedlige terminbeløp på ditt lån dersom du blir arbeidsledig, permittert, langtidssykmeldt eller innlagt på sykehus. Ved død vil din utestående lånebalanse bli tilbakebetalt til långiverne i sin helhet.
Utløses ved 100 % arbeidsledighet eller permittering. Dekker månedlige renter og avdrag begrenset til maksimalt kr 13 000 per måned i maksimum 12 måneder per skadetilfelle, og totalt i 36 måneder.
• Kvalifiseringstid 90 dager
• Karensperiode 30 dager
Arbeidsuførhet (ved sykdom)
Utløses ved 100% sykmelding ved sykdom eller ulykke. Dekker månedlige renter og avdrag begrenset til maksimalt kr 13 000 per måned i maksimum 12 måneder per skadetilfelle, og totalt i 36 måneder.
• Kvalifiseringstid 30 dager
Karensperiode 30 dager

Sykehusinnleggelse (gjelder kun for selvstendig næringsdrivende)
Utløses ved sykehusinnleggelse, og dekker renter og avdrag begrenset til maksimalt 13 000 NOK i inntil 23 dager i forsikringsperioden.
• Kvalifiseringstid 30 dager
Karensperiode 7 dager

Kvalifiseringsperiode er den perioden som skal gå fra du kjøpte forsikringen og til du er berettiget til å rette et krav om erstatning. Karenstid er din egenandelsperiode, og dette er perioden som skal løpe fra du ble syk eller arbeidsledig og til den dato du kan begynne å motta erstatning.

Når du søker om lån vil du motta et tilbud hvor du kan krysse av om du ønsker betalingsforsikring eller ikke. Du må bekrefte at du har akseptert informasjon om helse og arbeidsforhold. Deretter signerer du lånetilbudet med BankID og forsikringen legges automatisk til ditt låneforhold.
Vilkår for å kjøpe forsikringen:
• Du er mellom 23 og 65 år
• Du er ikke kjent med eksisterende sykdom, eller tilstand som kan medføre arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse
• Du er fast ansatt i minimum 50 % stilling, og minimum 6 måneder sammenhengende ansettelse, eller er selvstendig næringsdrivende som ikke mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignende stønad eller erstatning. Forsikringsdekningen kan variere ut fra din jobbstatus
• Du er ikke kjent med, eller burde ha grunn til å regne med ufrivillig tap av arbeid
• Du har ikke mottatt personlig, betinget eller skriftlig varsel om nedbemanning, arbeidsledighet eller permittering fra din arbeidsgiver
Se fullstendig beskrivelse av vilkår

Forsikringen trer i kraft fra den datoen lånet blir utbetalt.

Premien for forsikringen beregnes utfra en prosentsats av lånets terminbeløp. Forsikringen koster 6,9% av lånets terminbeløp pr måned. Det betyr f.eks. at dersom terminbetalingen er 1.000 kr i månedlig terminbeløp, vil forsikringen koste deg kr 69,- i forsikringspremie pr måned.

Forsikringspremien er del av det månedlige terminbeløpet.

Premien inngår som del av terminbeløpet. Dersom terminen står ubetalt 14 dager etter terminforfall, sendes en betalingspåminnelse med purregebyr. 28 dager etter terminforfall sendes en ny betalingspåminnelse. Er to terminer forfalt, men ikke betalt etter purringer, sies lånet opp i sin helhet, og utestående beløp sendes til vår inkassopartner, Lowell, for inndrivelse. Forsikringen avsluttes ved oppsigelse av lånet og forsikringsdekningen bortfaller.

Du kan når som helst si opp forsikringen med 30 dagers varsel ved å sende en epost til kundeservice@perx.no. Dersom du sier opp forsikringen innen angrefristen får du tilbakeført eventuelt for mye innbetalt premie. Angrefristen er 30 dager etter bestilling.

Dersom du har nedbetalt lånet eller at lånet av andre grunner opphører, vil forsikringen bli avsluttet fra samme dag.

Fullstendige vilkår finner du her

Dersom du har spørsmål om forsikringen som du ikke finner svar på her,
kan du kontakte oss på 4585 9900 eller kundeservice@perx.no.

Ja, når erstatningen mottas skal du likevel fortsette å betale forsikringspremien i den perioden du mottar erstatning. Erstatningen som utbetales dekker premien, i og med at denne er del av terminbeløpet.

Erstatning utbetales fra forsikringsselskapet direkte til din lånekonto hos Perx.