FAQ – Forsikringer

Informasjon om forsikringer

Dersom du skulle miste jobben eller bli syk i en lengre periode, vil betalingsforsikring fra Perx gjøre din økonomiske situasjon litt enklere. Mange opplever redusert inntekt og økte utgifter som følge av sykdom, og de økonomiske konsekvensene kan bli store for etterlatte hvis ektefelle eller samboer faller fra. Som låntaker gjennom Perx vil du automatisk og kostnadsfritt være dekket av en dødsrisikoforsikring. Dersom du dør vil din utestående gjeld slettes. I tillegg tilbyr vi deg som kunde å kjøpe en betalingsforsikring som gir ytterligere trygghet dersom du skulle bli syk, arbeidsledig, eller innlagt på sykehus. Forsikringen dekker da ditt månedlige terminbeløp. NB! Vær oppmerksom på at dekningsomfanget er avhengig av om du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende.

Forsikringen dekker det månedlige terminbeløpet på lånet ditt dersom du blir arbeidsledig eller permittert, langtidssykemeldt eller innlagt på sykehus. Ved død utbetales din utestående balanse tilbake til långiver i sin helhet.

Erstatning ved dødsfall

Forsikringen erstatter din utestående balanse på dato for dødsfall.

*Maksimal erstatning utgjør 500 000 NOK.

Ufrivillig arbeidsledighet/permittering

(Gjelder ikke selvstendig næringsdrivende)

Gir erstatning ved 100% arbeidsledighet eller permittering. Dekker månedlige renter og avdrag begrenset til maksimalt 13 000 NOK per måned i maksimum 12 måneder per skadetilfelle, og totalt i 36 måneder.

Kvalifiseringstid 90 dager
Karensperiode 30 dager


Fullt tap av arbeidsførhet (sykdom)

Gir erstatning ved 100% sykemelding ved sykdom eller ulykke. Dekker månedlige renter og avdrag begrenset til maksimalt 13 000 NOK per måned i maksimum 12 måneder per skadetilfelle, og totalt i 36 måneder.

Kvalifiseringstid 30 dager
Karensperiode 30 dager


Sykehusinnleggelse

(Gjelder kun for selvstendig næringsdrivende)

Gir erstatning ved sykehusinnleggelse. Dekker renter og avdrag begrenset til maksimalt 13 000 NOK i inntil 23 dager i forsikringsperioden.

Kvalifiseringstid 30 dager
Karensperiode 7 dager

Kvalifiseringsperiode er den perioden som skal gå fra du kjøpte forsikringen og til du er berettiget til å rette et krav om erstatning. Karens er din egenandelsperiode, og dette er perioden som skal løpe fra du ble syk eller arbeidsledig og til den dato du kan begynne å motta erstatning.

Når du søker lån vil du fylle ut et søknadsskjema der du krysser av for betalingsforsikring dersom du ønsker dette. Du blir også bedt om å bekrefte informasjon om helse og arbeidsforhold. Deretter signerer du lånesøknaden med BankID og forsikringen blir lagt til i søknaden.

Vilkår for å kjøpe forsikringen:
  • Du har fylt 18 år
  • Du har ikke fylt 65 år
  • Du er ikke kjent med eksisterende sykdom, eller tilstand som kan medføre arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse
  • Du er fast ansatt i minimum 50% stilling minimum 6 måneder sammenhengende eller er selvstendig næringsdrivende som ikke mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignende stønad eller erstatning. Forsikringsdekningen kan variere ut fra din jobbstatus
  • Du er ikke kjent med, eller burde ha grunn til å regne med ufrivillig tap av arbeid
  • Du har ikke mottatt personlig, betinget eller skriftlig varsel om nedbemanning, arbeidsledighet eller permittering fra din arbeidsgiver
Se fullstendig beskrivelse av vilkår »

Forsikringen trer i kraft fra den datoen lånet blir utbetalt. Dersom du allerede er lånekunde og kjøper forsikringen, vil forsikringen være gyldig fra datoen vi registrerer din bestilling. NB! Stemmer dette overens med kvalifiseringsperiode?

Når du bestiller en betalingsforsikring mottar du en epost med bekreftelse på kjøpet sammen med forsikringsdokumentene dine. Disse finner du også på "Min Side".

Premien for forsikringen beregnes som en prosentsats av ditt terminbeløp på lånet. Forsikringen koster 6,9% av ditt terminbeløp pr måned. Det betyr f eks at dersom lånet ditt koster 1.000 kr i månedlig terminbeløp, vil forsikringen koste 1.000 x 6,9 % = kr 69,- i forsikringspremie pr måned.

Når du har kjøpt forsikringen vil forsikringspremien legges til ditt månedlige terminbeløp.

Dersom du ikke betaler til avtalt tid vil forsikringen din opphøre.

Du kan når som helst si opp forsikringen med 30 dagers varsel ved å sende en epost til kundeservie@perx.no. Dersom du sier opp forsikringen innen angrefristen får du tilbakeført eventuelt innbetalt premie. Angrefristen er 30 dager etter bestilling.

Dersom du har nedbetalt lånet eller at lånet av andre grunner opphører, vil forsikringen bli avsluttet fra samme dag.

Dersom du har spørsmål vedrørende forsikringen som du ikke finner svar på her,
kan du kontakte oss på 4585 9900 eller kundeservice@perx.no.

Ja. Dersom du begynner å motta erstatning skal du likevel fortsette å betale forsikringspremien i den perioden du mottar erstatning. Du vil få godskrevet premien sammen med erstatningen for terminbeløpet.

Erstatning vil bli utbetalt fra forsikringsselskapet til din lånekonto hos Perx for løpende betjening av ditt månedlige terminbeløp eller til sletting av utestående lånesaldo dersom du dør.

Da blir forsikringen oppsagt og du vil ikke være kvalifisert for dekning.

Ja, du har 14 dagers angrerett. Last ned angreskjema her »