1. Vi ber deg om å svare på noen få spørsmål og fylle ut informasjon om deg selv.
  2. Du må identifisere deg ved bruk av BankID ved signering av långiveravtalen.
Ønsker du å registrere et selskap som investor må du først registrere deg selv, deretter selskapet. Dette for at vi kan sjekke at det er rett person som signerer for selskapet. Perx har inngått samarbeid med ESPOS Norge som håndterer alle betalingstransaksjoner. På din egen bankutskrift vil det framkomme ESPOS Norge – ikke Perx Folkefinansiering.

Det er gratis å være långiver hos Perx!
Den renten låntaker betaler, er den renten du som investor får.

Alle privatpersoner og virksomheter (utenom selskaper med organisasjonsform NUF) kan investere i lån hos oss.

Nei, långiver og låntaker er anonyme for hverandre.

Minste investeringsbeløp er kr 1 000 til private og kr 5 000 til bedrifter.

Dersom et lån ikke fylles opp innen tidsfristen som normalt er 14 dager, slettes søknaden og investeringsbeløpet tilbakeføres din investeringskonto på plattformen.

Alle låntakere har individuell rente, basert på individuell risikoprofil. Jo større risiko du tar som investor, jo høyere blir avkastningen.

Vi rapporterer saldo på investert beløp og årets renteinntekter til Skatteetaten på samme måte som bankene gjør. Renteinntektene skattlegges på samme måte som andre kapitalinntekter i Norge.

Lån til bedrifter beskattes høyere enn lån til private. Forskjellen utgjør netto ca en drøy prosent. Så et lån til private på 7% tilsvarer et lån til bedrift på ca 8,2%.

Å låne ut penger vil alltid være forbundet med en viss risiko. For å redusere denne risikoen så mye som mulig har Perx en svært streng kredittpolicy. I tillegg til å kreve en høy score hos kredittbyrået Experian sjekker vi Gjeldsregisteret, både på søknadstidspunktet og før utbetaling av lånet. Vi innhenter også lønnsdokumentasjon og seneste skattemelding. I tillegg har Perx utviklet en kalkulator som beregner kundens disponible inntekt etter fratrekk av alle faste og variable kostnader. Kunder som får problemer med å betjene sine lån blir overført til vår inkassopartner, Lowell, som følger vanlige inkassorutiner overfor låntaker for å sikre innbetalinger over tid.

Investorene har inngått en låneavtale direkte med låntaker og denne gjelder selv om Perx skulle gå konkurs. Ved en konkurs har Perx sikret videre drift av plattformen gjennom avtale med ESPOS Norge som administrerer alle våre betalingstransaksjoner.

Perx sender påminnelser fra dag 3 etter forfall. Dersom terminen er ubetalt 14 dager etter forfall, sendes det en purring med 14 dagers betalingsfrist. Betales det ikke innen fristen legges denne termin til neste terminvarsel. Samme purrerutine følges, og 14 dager etter forfall av termin 2 sendes oppsigelse av låneavtalen samt inkassovarsel. Utestående beløp blir oversendt til inkassopartner for inndrivelse.

Nei, med mindre lånet er sikret med pant i eiendom.

Når låntaker har tegnet en betalingsforsikring dekkes det månedlige terminbeløpet på lånet dersom låntaker blir arbeidsledig, permittert, langtidssykmeldt eller innlagt på sykehus. Alle låntakere er dødsrisikoforsikret av Perx. Denne forsikringen dekker hele den utestående lånebalansen.

Renter og avdrag utbetales direkte til din oppgjørskonto.