FAQ – Investere gjennom PERX

Informasjon til långivere

Alle privatpersoner og virksomheter (utenom selskaper med organisasjonsform NUF) kan investere i lån hos oss.
Nei, långiver og låntaker er anonyme for hverandre.
Minste investeringsbeløp er kr 1 000.
Dersom lån ikke fylles opp innen tidsfristen som normalt er 14 dager, slettes søknaden og investeringsbeløpet tilbakeføres din investeringskonto på plattformen.
Alle låntakere har individuell rente, basert på individuell risikoprofil. Jo større risiko du som investor tar, desto høyere blir avkastningen.
Vi rapporterer saldo på investert beløp og årets renteinntekter til Skatteetaten på samme måte som bankene gjør. Renteinntektene skattlegges på samme måte som andre kapitalinntekter i Norge.
Å låne ut penger vil alltid være forbundet med en viss risiko. For å redusere denne risikoen så mye som mulig har Perx en svært streng kredittpolicy. I tillegg til å kreve en høy score hos kredittbyrået Experian sjekker vi Gjeldsregisteret, både på søknadstidspunktet og før utbetaling av lånet. Vi innhenter også lønnsdokumentasjon og seneste skattemelding. I tillegg har Perx utviklet en kalkulator som beregner kundens disponible inntekt etter fratrekk av alle faste og variable kostnader. Basert på grunnlagsdata mottatt fra Experian er sannsynligheten for mislighold på de lånene som formidles av Perx følgende; 0,24% for risikoklasse A 0,67% for B 1,45% for C. Kunder som får problemer med å betjene sine lån blir overført til vår inkassopartner, Lowell, som vil følge vanlige inkassorutiner overfor låntaker for å sikre innbetalinger over tid.
Investorene har inngått en låneavtale direkte med låntaker og denne gjelder selv om Perx skulle gå konkurs. Ved en konkurs har Perx sikret videre drift av plattformen gjennom avtale med ESPOS Norge som administrerer alle våre betalingstransaksjoner.
Lån ligger i snitt 5 dager før de er fylt opp. Lån som ikke er fylt opp innen 14 dager fjernes fra plattformen og investeringsbeløpet tilbakeføres din investeringskonto.
Perx sender påminnelser fra dag 3 etter forfall. Dersom terminen er ubetalt 14 dager etter forfall, sendes det en purring med 14 dagers betalingsfrist. Betales det ikke innen fristen legges denne termin til neste terminvarsel. Samme purrerutine følges, og 14 dager etter forfall av termin 2 sendes oppsigelse av låneavtalen samt inkassovarsel. Utestående beløp blir oversendt til inkassopartner for inndrivelse.
Når låntaker har tegnet en betalingsforsikring dekkes det månedlige terminbeløpet på lånet dersom låntaker blir arbeidsledig, permittert, langtidssykmeldt eller innlagt på sykehus. Alle låntakere er dødsrisikoforsikret av Perx. Denne forsikringen dekker hele den utestående lånebalansen.
Renter og avdrag utbetales direkte til din bank konto.
1. Vi ber deg om å svare på noen få spørsmål og fylle ut informasjon om deg selv 2. Du må identifisere ved bruk av Bank ID ved signering av långiveravtalen 3. For å ha midler disponibelt til utlån må du sette inn penger. Perx har inngått samarbeid med ESPOS Norge som håndterer alle betalingstransaksjoner. På din egen bankutskrift vil det framkomme ESPOS Norge - ikke Perx Folkefinansiering.
Som långiver betaler du forvaltningsgebyr tilsvarende 0,9 % p.a. av din investerte kapital. Rent praktisk skjer dette ved at det trekkes 1,9 % av hver kundeinnbetaling. Lån som ikke betjenes, helt eller delvis, medfører heller ikke forvaltningsgebyr. Se mer under "For långiver"