Avkastning og risiko

Alle investeringer innebærer en varierende risiko for tap. Kapital som lånes ut gjennom PERX er ikke et innskudd i bank, men lån til private, og følgelig ikke beskyttet av Bankenes Sikringsfond.

Selv om PERX gjennomfører en omfattende kredittvurderings-prosess, er det alltid en mulighet for at låntakere ikke klarer å betale tilbake på tid. Ved vesentlig mislighold vil lånet bli oppsagt, og gjelden vil inndrives gjennom eksternt inkassoselskap.

Oppgjørsfunksjonen ivaretas av uavhengig tredjepart for din sikkerhet knyttet til oppgjør. Men det er fortsatt du som er långiver direkte. Om PERX skulle gå konkurs har du fortsatt fordringen på låntaker i behold. Inndrivelse vil i så fall bli ivaretatt av vår oppgjørspartner.

MERK: Om du kun investerer i ett eller et fåtall lån, i stedet for å spre investeringene på flere lån, løper du en risiko for å tape hele investeringen, selv om forventet avkastning for eksempel er 7,8 %. Det er derfor vesentlig å spre investeringene på flere lån.

Som långiver må du derfor være klar over hva risikoen med en investering gjennom PERX innebærer. Det er alltid du selv som må bedømme risikoen og fatte en investeringsbeslutning.

PERX gjør en rekke tiltak for å redusere risikoen.

Risikoreduserende tiltak

  • Alle låntakere blir grundig kredittsjekket
  • Alle låntakere får en score fra 0-1000 utarbeidet av Experian, et av Europas ledende kredittforetak, kun lån over score på 446 vil bli vurdert, det er ca ⅔ av lånemassen i Norge.
  • Vi avdekker låntakers betalingsdyktighet gjennom demografiske variabler. I tillegg benyttes modellen fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
  • PERX proprietære scorebot vil ta i bruk Big Data og analysere vaner, holdninger, personlighet og adferd på internett
  • Den faste renten til låntaker og långiver blir satt automatisk ut fra kriteriene nevnt over, som vil gi en kredittscoreklassifisering. Dette gir rett rente til rett risiko overfor både låntaker og långiver, og du unngår at den faste renten blir satt utfra skjønn
  • Ved vesentlig mislighold har PERX anledning til å selge lånet videre, og kan oppnå mellom 80 og 90 prosent av skyldig hovedstol samt forfalte renter. Dette reduserer risikoen for långiver vesentlig
  • PERX følger retningslinjene til Finanstilsynet gjeldende formidling av forbrukerkreditt
  • Alle låntakere får fri dødsrisikoforsikring, og noen har i tillegg tegnet en gjeldsforsikring
  • Oppgjørsfunksjonen er håndtert av tredjepart. Ingen midler går igjennom PERX, men er fysisk adskilt fra selskapet

Du kan også selv redusere risikoen ved å spre investeringen din på flere låntakere. Dette er noe vi anbefaler på det sterkeste.

Kredittklasser

Vi deler inn våre lånekunder i 5 kategorier. A-, B-, C-, D-kunder og de som får avslag. A-kunder har den laveste risikoen. Forventet rente for långiver vil således være lavere på A-kunder enn på D-kunder.

I tabellen under ser du hvilken fast nominell rente (og dermed avkastning til långiver) de forskjellige klassene har, og eksempler på lånekunder.

Kredittscore Rente Eksempel på lånekunde
          A 4,5% Gift, Barn + 18, egen bolig, totalinntekt 1.500.000, total lånegrad: 1x inntekt
          B 6,0% Gift/samboer, barn + 18, egen bolig, totalinntekt: 1.500.000, lånegrad: 3x inntekt
          C 7,0% Samboer/enslig, 2 barn under 10 år, inntekt: 800.000, lånegrad egen bolig: 4x/leier: 1x
          D 8,5% Samboer/enslig, 2 barn under 5 år, inntekt: 400.000, leier, lånegrad: 1,5x
          E Får avslag hos PERX
          F Får avslag hos PERX

Forventet kredittap

Ved å låne ut penger utsettes du for tapsrisiko. Historikk fra Finanstilsynet viser at lån fra forbrukslånsbanker i Norge har ligget på lave og jevne nivåer. Forutsatt videresalg av misligholdte lån har tapene ligget på mellom 1 og 2 prosent.

Så selv om PERX er strengere enn bankene i sin kredittvurdering, er det uten historiske tall vanskelig å kunne gi en formening om hvilken risiko for tap som foreligger.

Å investere i lån gjennom folkefinansiering vil ikke gi den bredde en bank kan oppnå i sin utlånsportefølje. Foreløpig er det norsk regelverket slik at man kun kan yte lån i enkeltstående tilfeller, med opptil 1 million kroner pr år. Dette forholdet gjelder investering gjennom alle typer folkefinansieringsplattformer, uavhengig av om det er rettet mot SMB eller privat personer.

Som investor bør du gjøre en selvstendig vurdering av den risiko som er forbundet med å investere.