Avkastning og risiko

Alle investeringer utenom bankinnskudd, under 2 millioner, innebærer en varierende risiko for tap. PERX vil kontinuerlig strebe etter å fasilitere for best mulig rente, men det gir ingen garanti for tap. PERX-plattformen kobler sammen långiver og låntaker, og gjør det enkelt å yte lån mellom private. PERX gjør en rekke tiltak for å redusere risikoen.

Risikoreduserende tiltak

  • Spredning av låntakere. Långiver bør spre investeringen sin på minimum 10 låntakere, for å få en diversifisert utlånsportefølje
  • Alle låntakere blir kredittsjekket
  • Alle låntakere får en score fra 0-1000 utarbeidet av Experian, et av Europas ledende kredittforetak
  • Vi avdekker låntakers betalingsdyktighet gjennom demografiske variabler. I tillegg benyttes modellen fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
  • PERX proprietære scorebot vil ta i bruk Big Data og analysere vaner, holdninger, personlighet og adferd på internett
  • Automatiserte løsninger for å optimalisere prosesser
  • Ved vesentlig mislighold har PERX anledning til å selge lånet videre. Dette reduserer risikoen for långiver vesentlig
  • Renten til låntaker og långiver blir satt automatisk utfra alle kriteriene nevnt over, som vil gi en kredittscoreklassifisering. Dette gir rett rente til rett risiko overfor både låntaker og långiver, og du unngår at renten blir satt utfra skjønn
  • Alle låntakere får fri dødsrisikoforsikring, og noen har i tillegg tegnet en gjeldsforsikring

Kredittklasser

Vi deler inn våre lånekunder i tre kategorier. A-, B- og C-kunder, hvor A-kunder har den laveste risikoen, mens C-kunder har den høyeste risikoen. Forventet rente for långiver vil således være lavere på A-kunder enn på B- og C-kunder.

Forventet kredittap

Risiko for tap i låneporteføljen er basert på Experians tall for forventet mislighold. Det er forventet 80% tilbakebetaling av belånt beløp ved mislighold.

A: 0,11%

B: 0,28%

C: 0,71%