Avkastning og risiko

Å yte lån til private er alltid forbundet med risiko for tap, ved å låne ut penger utsettes du for tapsrisiko.
Alle investeringer utenom bankinnskudd, under 2 millioner, innebærer en varierende risiko for tap. PERX vil kontinuerlig strebe etter å fasilitere for best mulig rente, men det gir ingen garanti for tap.
Hver gang du investerer og låner ut gjennom PERX, innebærer det risiko. Selv om PERX gjennomfører en omfattende kredittscorings-prosess, er det alltid en mulighet for at låntakere ikke klarer å betale renter, hele eller deler av lånet tilbake på tid.
Kapital som lånes ut gjennom PERX er ikke beskyttet av Bankenes Sikringsfond, og du kan ikke kreve erstatning fra fondet om du skulle oppleve tap.
Du som långiver er knyttet direkte til låntakere gjennom låneavtale og gjeldsbrev. Det kan bli utfordrene å få dine investeringer tilbake dersom PERX skulle gå konkurs.
Som långiver må du derfor være klar over hva risikoen med en investering gjennom PERX innebærer.
Det er alltid du selv som må bedømme risikoen og fatte en investeringsbeslutning.

PERX-plattformen kobler sammen långiver og låntaker, plattformen gjør det enkelt å yte lån mellom private. PERX gjør en rekke tiltak for å redusere risikoen.

Risikoreduserende tiltak

 • Spredning av låntakere. Långiver bør spre investeringen sin på flere låntakere, for å få en diversifisert utlånsportefølje
 • Alle låntakere blir grundig kredittsjekket
 • Alle låntakere får en score fra 0-1000 utarbeidet av Experian, et av Europas ledende kredittforetak
 • Vi avdekker låntakers betalingsdyktighet gjennom demografiske variabler. I tillegg benyttes modellen fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
 • PERX proprietære scorebot vil ta i bruk Big Data og analysere vaner, holdninger, personlighet og adferd på internett
 • Automatiserte løsninger for å optimalisere prosesser
 • Ved vesentlig mislighold har PERX anledning til å selge lånet videre, og kan oppnå mellom 80 og 90 prosent av skyldig hovedstol samt forfalte renter. Dette reduserer risikoen for långiver vesentlig
 • Renten til låntaker og långiver blir satt automatisk utfra alle kriteriene nevnt over, som vil gi en kredittscoreklassifisering. Dette gir rett rente til rett risiko overfor både låntaker og långiver, og du unngår at renten blir satt utfra skjønn
 • PERX følger retningslinjene til Finanstilsynet gjeldende formidling av forbrukerkreditt
 • Alle låntakere får fri dødsrisikoforsikring, og noen har i tillegg tegnet en gjeldsforsikring
 • Oppgjørsfunksjonen er håndtert av tredjepart, som gjør at ingen midler går igjennom PERX, men er fysisk adskilt fra selskapet
 • PERX er den eneste folkefinansieringsplattformen rettet mot privatlån som er registrert i Finanstilsynets konsesjonsregister

Kredittklasser

Vi deler inn våre lånekunder i 5 kategorier. A-, B-, C-, D-kunder og de som får avslag, hvor A-kunder har den laveste risikoen, mens D-kunder har den høyeste risikoen. Forventet rente for långiver vil således være lavere på A-kunder enn på D-kunder.

Forventet kredittap

Ved å låne ut penger utsettes du for tapsrisiko.
Historikk fra Finanstilsynet viser at lån fra forbrukslånsbanker i Norge har ligget på lave og jevne nivåer mellom 1 til 2 prosent.
Å investere i lån gjennom folkefinansiering vil ikke gi den bredde en bank kan oppnå i sin utlånsportefølje, foreløpig er norsk regelverk slik at man kun kan yte lån i enkelstående tilfeller, uten å utdype hva som menes med enkelstående tilfeller, og følgelig kan tilsvarende utlånsbredde som bankenes ikke oppnås.
Dette forholdet gjelder investering gjennom alle typer folkefinansieringsplattformer, uavhengig av om det er rettet mot SMB eller privatlån.
Så selv om PERX er strengere enn bankene i sin kredittvurdering, er det uten historiske tall vanskelig å kunne gi en formening om hvilken risiko for tap som foreligger.
Den rente som låntaker betaler går uavkortet til deg som långiver. Fratrukket tap på vesentlig misligholdte lån som selges, oppnår du den effektive avkastningen.
I dag er nominell rente på lånene mellom 5 og 8,5 prosent.

Selv om nordmenns betalingsmoral er høy, kan terminbeløp bli innbetalt forsinket. Et lån som er vesentlig misligholdt vil bli drevet inn av inkassopartner.